novaF

 

NovaF 2013

 

Tokrat, že tradicionalna razstava NovaF, predstavlja mlade slovenske avtorje in njihovo raziskovanje na področju fotografije. Pogoji, ki upravičujejo selekcijo so bili skoncentrirani predvsem na obetajoči potencial posameznika in njegovo kvaliteto ustvarjanja. Reference niso težile k prepoznavnosti avtorjev, temveč k zajemanju sodobne miselnosti in konceptualnosti. Nobeden izmed enaindvajsetih avtorjev praktično ni amaterski fotograf, vsi so ali so bili vpeti v šolanje o fotografiji. Tematika razstave ni ostro določena, je niz motivov, ki so jih avtorji svobodno izbrali sami. Razstava je zato pestra in deljena na dva dela: v prvem se predstavljajo avtorji do 21 let, v drugem pa avtorji do 29 let. 

 

Če strnemo fotografski tok, ki je predstavljen, ugotovimo, da mladi avtorji še vedno radi posegajo po krajinski motiviki oz. njenimi detajli. Velik del produkcije zajema tudi teženje k zastavljanju miselnih konceptov, ki daje serijam ali posameznim fotografijam nek vsebinski presežek. Nekateri koncepti so kompleksni, spet drugi bolj preprosti in hitro razumljivi. Izvirnost in razumljivost idej pogojuje dialog med fotografom in gledalcem. Predvsem slednji se pri ogledu razstave ne bo počutil izigranega. Črno-bela fotografija še zmeraj igra pomembno vlogo, celo prevladuje, na drugi strani pa avtorji, ki se odločajo za barvno fotografijo, premislijo njeno uporabo in ni sama sebi namen. Zgodbe, ki se spletajo okrog serij so zelo različne, a se v veliki meri poslužujejo vprašanj iz lastne notranjosti ali pa sledijo splošni družbeni problematiki. Gre za izvirna dela, ki jih včasih navdihujejo znani mojstri fotografije.

 

Pri avtorjih do 21 let srečamo več figuralne motivike. Predstavljenih je samo šest avtorjev, s čimer je nakopičena njihova kvaliteta ustvarjanja. Avtorji posegajo po zelo kompleksnem razmišljanju, ki sodi v družbeno kritično snov in odpiranje vprašanj, ki si jih včasih niti nočemo zastavljati (Jure Kastelic) ali posegajo v čisto dokumentarno fotografijo (Polona Ipavec). Osebno izpovedna nota je tokrat nekoliko zamegljena, ni predstavljena direktno (Nataša Ilec, Žiga Rebolj), a vendar se do neke mere stopnjuje v celo eksistencialno postavljen vprašaj (Anja Seničar), ki se razleze v lirično odsotnost (Pia Prezelj). 

 

Pri drugi skupini avtorjev do 29 let se velikokrat pojavi motiv krajine. Slednja je nosilka nekega kulturnega okolja (Andrej Lamut), se spreminja v lastne subtilno občutene prostore (Sara Kiršić, Maša Lancner, Jon Žagar) ali postaja zanimiv predmet raziskovanja njenih fizičnih lastnosti (Ana Šuligoj, Andraž Jenkole) in prostora kot takega (Darko Sintič). Detajli iz narave postanejo tudi semiotično preoblikovani (Ivica Čendak). Figura se ukvarja s svojo aktualno problematiko željene družbene vpetosti (Nadja Stare), ustvarja nek dialog med avtorjem in drugimi (Aljaž Celarc) ali pa opredmeti lastno nezavedno (Marijo Župan). Nekoliko svojevrstna kategorija je v razstavnem prostoru definirana z novo estetiko in t.i. novimi mediji (Dan Adlešič). Avtorji vzpostavljajo tudi odnos do predmetnega sveta, ki je včasih upodobljen kot dnevnik podob (Klemen Ilovar) ali pa odnos do njega enostavno nekonfliktno odvržejo in debato prepustijo gledalcu (Bojan Mijatovič), ki skozi prizmo videnega ustvarja neke lastne (nove) občutke (Katra Petriček). 

 

Predstavljeni avtorji sodijo v ščepec najkvalitetnejših mladih umetnikov fotografije pri nas. Razstava je bogata v svoji različnosti formatov, tehnik, medijev ter motivov. Prav tako ne sledi le klasični postavitvi, temveč dodaja tudi nove oblike predstavitve fotografij v obliki knjig. NovaF odpira vpogled v nastajanje in razvijanje sveže fotografske umetnosti na Slovenskem in upravičeno postavlja ta dela javnosti na ogled. 

 

Petra Čeh

 

NovaF 2013

 

This time, the already traditional exhibition NovaF presents young Slovenian authors und their explorations in the field of photography. The justifying selection criteria were concentrated foremost on the promising potential of the individual and the quality of their creation.  The references do not tend to the recognisability of the authors, but rather to the encompassing of the modern mind-set and conceptuality.  Practically none of the twenty-one authors are amateur photographers; all are or were receiving some schooling in photography. The exhibition theme is not sharply defined; it is a series of motives, chosen freely by the authors. Therefore it is a variegated exhibition, divided into two parts: in the first part, authors to 21 years of age and in the second part, authors to 29 years of age are presented. 

 

If we concentrate the presented photographic flow, we may conclude that the young authors still prefer to reach for landscape motives and their details. A large part of the production also encompasses a certain striving to mind concepts creation, giving some content surplus to individual series and photographs. Some concepts are complex, other rather simple and readily understandable. The originality and clarity of ideas are the conditions for the dialogue between the photographer and the viewer. The latter, above all, will not feel double-crossed when viewing the exhibition. Black-white photography still plays an important, even prevailing role, but on the other end, authors deciding for the colour photography, use it thoughtfully and not as a purpose in itself. The stories woven around the series are very different in kind, but address to a great extent questions from the authors’ own interior or follow common social issues. They are original works, sometimes inspired by the great masters of photography.

 

With the authors up to 21 years of age we encounter more figural motifs. Only six authors are presented, so the quality of their creation is accumulated. The authors thoughtfully address very complex ideas pertaining to critical social matters and opening up questions we sometimes are not willing to ask ourselves (Jure Kastelic) or reaching into pure documentary photography (Polona Ipavec). This time, the personal confession note is rather foggy, not directly presented (Nataša Ilec, Žiga Rebolj), but in a way escalating even into an existentially posed question mark (Anja Seničar), which spreads into lyric absence (Pia Prezelj). 

 

With the other group of authors up to 29 years of age the landscape motif often arises. The latter is the holder of a certain cultural surrounding (Andrej Lamut), changing into own subtle perceptible spaces (Sara Kiršić, Maša Lancner, Jon Žagar) or becoming an interesting topic of exploration of its physical characteristics (Ana Šuligoj, Andraž Jenkole) and of the space as such (Darko Sintič). Also, the details from nature become semiotically remodelled (Ivica Čendak). The figure deals with its own actual problems of desired social involvement (Nadja Stare), creates some dialogue between the author and others (Aljaž Celarc) or objectifies its own unconscious (Marijo Župan). A somehow peculiar category in the exhibition space is defined with the New Aesthetics and the so called new media (Dan Adlešič).  Also, the authors establish a relation to the material world, sometimes presented as a diary of images (Klemen Ilovar) or they throw this relation away without any conflict and leave the dispute to the viewer (Bojan Mijatovič), allowing them to create their own (new) feelings through the prism of the viewed.   

 

The presented authors belong to the pinch of most significant young art photographers among us.  This exhibition is rich in its diversity of formats, techniques, media and motifs. It does not follow the classical presentation only, but adds new ways of presenting photography in the form of books.  NovaF opens an insight into the emergence and development of fresh photo art in Slovenia and rightfully presents these works to the public. 

 

Petra Čeh

 

 

NovaF 2013

Die schon traditionelle Ausstellung NovaF stellt diesmal junge slowenische Autoren und ihre Forschung auf dem Gebiet der Fotografie vor.  Die Auswahlrechtfertigungskriterien waren vor allem auf das verheißungsvolle Potenzial des Einzelnen und auf die Qualität seines Kunstschaffens konzentriert. Die Referenzen neigten nicht zu der Erkennbarkeit der Autoren, sondern zur Erfassung von moderner Denkart und Konzeptualisierung. Praktisch ist keiner von den einundzwanzig Autoren ein Amateurfotograf, alle sind oder waren in eine Schulung der Fotografie eingebunden. Die Thematik der Ausstellung ist nicht eng bestimmt, sie ist eine Reihe von Motiven, die von den Autoren frei gewählt wurden. Deshalb ist die Ausstellung sehr abwechslungsreich und in zwei Teile geteilt: im ersten stellen sich Autoren bis 21 Jahre vor und im zweiten die Autoren bis 29 Jahre.  

 

Wenn wir die vorgestellte fotografische Strömung zusammenfassen, stellen wir fest, dass die jungen Autoren noch immer mit Vorliebe zur Landschaftsmotivik, beziehungsweise deren Details greifen.   Ein großer Teil der Produktion umfasst auch die Neigung zur Denkkonzeptstellung, die den Serien oder den einzelnen Fotografien einen inhaltlichen Mehrwert verleiht. Einige Konzepte sind komplex, andere wieder einfacher und schnell erkenntlich. Die Originalität und Verständlichkeit der Ideen bedingt den Dialog zwischen dem Fotograf und dem Betrachter. Vor allem der letztere wird sich bei der Besichtigung der Ausstellung nicht ausgetrickst fühlen. Die schwarz-weiße Fotografie spielt noch immer eine bedeutende Rolle, sie überwiegt sogar; die Autoren, die sich aber auf der anderen Seite für Farbfotos entschließen, überdenken ihre Anwendung und so ist sie nicht nur ein Zweck für sich selbst. Die Geschichten, die sich um die Serien bündeln, sind sehr verschieden, sie bedienen sich im großem Maße der Fragen aus dem eigenen Inneren, andere folgen der allgemeinen Gesellschaftsproblematik. Es sind originelle Arbeiten, die manchmal von bekannten Meistern der Fotografie inspiriert wurden.

 

Bei den Autoren bis 21 Jahre begegnen wir mehr figuraler Motivik.  Nur sechs Autoren sind vorgestellt, somit ist ihre Schaffensqualität angehäuft. Die Autoren greifen nach sehr komplexen Überlegungen im Bereich der gesellschaftskritischen Materie und auf Fragen, die wir uns manchmal nicht stellen wollen (Jure Kastelic), oder die in reine Dokumentationsfotografie greifen (Polona Ipavec). Die persönliche Aussagenote ist diesmal ein wenig vernebelt, sie wird nicht direkt vorgestellt (Nataša Ilec, Žiga Rebolj), aber sie steigert sich bis zum gewissen Grad gar in das existenziell gestelltes Fragezeichen (Anja Seničar), welches sich in lyrische Abwesenheit ausbreitet (Pia Prezelj).  

 

Bei der Autorengruppe bis 29 Jahre kommt oft das Landschaftsmotiv zur Schau. Die Fotografie ist Träger einer Kulturumwelt (Andrej Lamut), sie ändert sich in eigene subtil empfundene Räume (Sara Kiršić, Maša Lancner, Jon Žagar) oder wird zum interessanten Gegenstand der Forschung ihrer physischen Eigenschaften (Ana Šuligoj, Andraž Jenkole) und des Raumes als solchen (Darko Sintič). Detailaufnahmen aus der Natur werden auch semiotisch umgestaltet (Ivica Čendak). Die Figur befasst sich mit der eigenen aktuellen Problematik der gewünschten gesellschaftlichen Einbettung (Nadja Stare), sie erschafft einen Dialog zwischen dem Autor und den anderen (Aljaž Celarc), oder vergegenständlicht das eigene Unbewusste (Marijo Župan). Eine etwas eigenartige Kategorie ist im Ausstellraum mit der neuen Ästhetik und den s.g. neuen Medien bestimmt (Dan Adlešič). Die Autoren stellen auch eine Beziehung zur Gegenstandswelt auf, die manchmal als ein Abbildtagebuch dargestellt wird (Klemen Ilovar), oder aber wird die Beziehung zu ihr einfach und konfliktlos abgeworfen und die Auseinandersetzung wird dem Betrachter überlassen (Bojan Mijatovič), der durch die Prisma des gesehenen seine eigene (neue) Gefühle entwickelt (Katra Petriček). 

 

Die vorgestellten Autoren gehören zu der Prise der hochwertigsten jungen Kunstfotografen bei uns. Die Ausstellung ist reich in ihrer Verschiedenheit von Formaten, Techniken, Medien und Motiven. Sie folgt nicht nur der klassischen Aufstellung, sondern vermittelt auch neue Darstellungsweisen der Fotografie in der Buchform. NovaF öffnet die Einsicht in das Schaffen und Entwicklung der aktuellen Fotokunst in Slowenien und die Werke wurden berechtigt zur Schau gestellt. 

 

 

ODPRTO:

 torek 15 - 19 
sreda 10 - 12
četrtek 15 - 18
petek 10 - 12 ure
 
ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com